1. Gelding Algemene Voorwaarden

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen opdrachtgevers en Waddenzorg voor het verlenen van zorg, diensten en producten. Van deze Algemene Voorwaarden wordt alleen afgeweken, als dit uitdrukkelijk is vastgelegd.

1.2 Waddenzorg spant zich in de opdrachtgever op het bestaan van de Algemene Voorwaarden te wijzen bij het aangaan van de overeenkomst. Wanneer dit redelijkerwijs mogelijk is ontvangt de opdrachtgever een exemplaar van deze Algemene Voorwaarden. In ieder geval zijn deze Algemene Voorwaarden te allen tijde op enkel verzoek van de opdrachtgever verkrijgbaar en ontvangt de opdrachtgever deze kosteloos.

2 Begripsomschrijvingen

2.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. opdrachtgever: de natuurlijke persoon of organisatie die een overeenkomst aangaat met Waddenzorg terzake van het ontvangen van zorg en/of diensten en/of producten van Waddenzorg;
 2. overeenkomst: de overeenkomst tussen Waddenzorg en de opdrachtgever waarbij Waddenzorg zich jegens de opdrachtgever verbindt tot het leveren van zorg en/of diensten en/of producten aan de opdrachtgever;
 3. machtiging: het besluit van de zorgverzekeraar of het zorgkantoor waarbij de opdrachtgever toestemming krijgt voor het afnemen van zorg, behandeling, diensten of producten, voor rekening van de zorgverzekeraar of het zorgkantoor.

3 Levering

3.1 Waddenzorg voert de overeenkomst uit op een verantwoorde wijze die doeltreffend, doelmatig en gericht op de opdrachtgever is. Waddenzorg houdt bij de uitvoering van de overeenkomst zoveel mogelijk rekening met de specifieke wensen van de opdrachtgever.

3.2 In het kader van de levering door Waddenzorg gelden specifieke voorwaarden op het terrein van onder andere veiligheid, hygiëne, lichamelijke belasting en werkmateriaal ter bescherming van de zorgverleners.

3.3 Waddenzorg spant zich in producten en diensten binnen acceptabele termijnen te leveren. Eventuele opgegeven levertijden zullen niet als fatale termijn te beschouwen zijn.

3.4 Overeenkomsten tot het verlenen van terugkerende diensten, abonnementen, of bruikleen, worden aangegaan voor de in de overeenkomst beschreven periode tegen de overeengekomen prijs.

4 Wederzijdse verplichtingen

4.1 De opdrachtgever en Waddenzorg zijn gehouden elkaar volgens algemeen aanvaardbare omgangsvormen te bejegenen en alle vormen van discriminatie, intimidatie of geweld achterwege te laten. Waddenzorg kent de beroepscode. De opdrachtgever ontvangt op zijn verzoek kosteloos een exemplaar van de beroepscode.

5 Verplichtingen van de opdrachtgever

5.1 De opdrachtgever verstrekt aan Waddenzorg de juiste en volledige gegevens welke van belang zijn voor de levering van de gewenste zorg, behandeling, diensten of producten.

5.2 De opdrachtgever stelt Waddenzorg in staat om de overeenkomst volgens de specifieke Voorwaarden naar behoren uit te voeren.

5.3 De opdrachtgever blijft te allen tijde verantwoordelijk voor betaling van de nota’s van Waddenzorg, ook indien de opdrachtgever de nota’s rechtstreeks door de zorgverzekeraar aan Waddenzorg laat voldoen.

6 Afzeggen door de opdrachtgever

6.1 Consulten kunnen door de opdrachtgever worden afgezegd tot uiterlijk 24 uur tevoren. Bij niet of niet tijdige annulering behoudt Waddenzorg zich het recht voor de gereserveerde tijd in rekening te brengen.

6.2 Incidentele annulering van diensten door Waddenzorg te leveren op basis van genoemde duurovereenkomsten, dient te geschieden uiterlijk 24 uur voordat de dienst zal worden geleverd. Waddenzorg behoudt zich het recht voor (een deel van de) kosten voor de geannuleerde dienst in rekening te brengen.

7 Aansprakelijkheid

7.1 Waddenzorg is aansprakelijk voor schade die bij de uitvoering van de overeenkomst ontstaat als gevolg van een toerekenbare tekortkoming.

7.2 Waddenzorg sluit aansprakelijkheid voor schade onder een bedrag van € 25,- uit.

7.3 Waddenzorg is niet aansprakelijk voor het niet nakomen van haar verplichtingen ten gevolge van oorzaken die niet voor haar rekening of risico komen.

7.4 Waddenzorg is verzekerd terzake van wettelijke aansprakelijkheid voor schade en kan de afhandeling van een schademelding door de opdrachtgever aan de verzekeraar overdragen. Waddenzorg is niet aansprakelijk voor schade voor zover deze het bedrag te boven gaat dat de verzekeringsmaatschappij terzake aan Waddenzorg uitkeert, te vermeerderen met het voor Waddenzorg geldende eigen risico.

8 Bescherming Persoonsgegevens

8.1 Waddenzorg registreert, beheert en verwerkt gegevens van de opdrachtgever op zodanige wijze, dat de privacy van de opdrachtgever gewaarborgd is. Daartoe hanteert Waddenzorg een privacyreglement, dat voldoet aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De opdrachtgever ontvangt op zijn verzoek kosteloos een exemplaar van het privacyreglement.

8.2 De opdrachtgever of diens vertegenwoordiger heeft recht op inzage in zijn gegevens alsmede recht op afschrift, aanvulling, correctie of verwijdering van zijn gegevens.

8.3 De medewerkers van Waddenzorg hebben ten opzichte van derden de plicht tot geheimhouding ten aanzien van zaken waarvan zij weten of vermoeden, dat zij uit hoofde van hun taak/beroep hiertoe gehouden zijn.

9 Klachten

9.1 Klachten over de uitvoering van deze overeenkomst en andere klachten worden behandeld overeenkomstig de klachtenregeling van Waddenzorg.

9.2 De opdrachtgever en Waddenzorg kunnen het geschil over de uitvoering van deze overeenkomst daarnaast te allen tijde voorleggen aan de bevoegde rechter.

10 Declaratie en betaling

10.1 De door Waddenzorg gedeclareerde bedragen zijn direct opeisbaar. Betaling dient binnen 28 dagen na factuurdatum door Waddenzorg ontvangen te zijn.

10.2 Waddenzorg is gerechtigd volledige vooruitbetaling te verlangen van het op dat moment naar verwachting te declareren bedrag.

10.3 Alle met de incasso van de gedeclareerde bedragen gemoeide gerechtelijke en/of buitengerechtelijke kosten, komen ten laste van de opdrachtgever. De incassokosten bedragen tot en met de eerste aanmaning van Waddenzorg € 27,50 exclusief BTW. De incassokosten tot en met de tweede aanmaning bedragen € 50,- exclusief BTW. De incassokosten worden samen met de wettelijke rente in rekening gebracht indien de opdrachtgever binnen 30 dagen na factuurdatum niet heeft betaald.

10.4 Wanneer volledige betaling ook na herhaalde aanmaning uitblijft, geeft Waddenzorg in beginsel de vordering ter incasso aan een derde uit handen. Indien en voor zover Waddenzorg haar vorderingen op de opdrachtgever door een derde laat incasseren, geldt eveneens het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde, met dien verstande dat de opdrachtgever dan geacht wordt aan de derde te betalen.

10.5 Waddenzorg heeft het recht de door de opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.10.6 Een beroep van de opdrachtgever op verrekening is niet mogelijk wanneer de tegenvordering van de Opdrachtgever door Waddenzorg op goede gronden wordt bestreden.

11 Opschorting van de overeenkomst

11.1 Indien en voor zover een opdrachtgever enige achterstand in betaling jegens Waddenzorg heeft, is Waddenzorg gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.

11.2 Waddenzorg kan de uitvoering van de overeenkomst opschorten wanneer de opdrachtgever zich onbehoorlijk of onheus gedraagt jegens medewerkers van Waddenzorg

12 Einde overeenkomst

12.1 De overeenkomst neemt een einde:

 1. bij wederzijds goedvinden;
  1. indien van toepassing: door het verlopen van de duur of het intrekken van het afgegeven indicatiebesluit, waarbij de opdrachtgever voortzetting van de dienstverlening door Waddenzorg niet voor eigen rekening wenst voort te zetten;
  2. indien van toepassing door het verlopen van de duur of het intrekken van een afgegeven machtiging, waarbij de opdrachtgever voortzetting van de dienstverlening door Waddenzorg niet voor eigen rekening wenst voort te zetten;
  3. na opzegging van de overeenkomst door de opdrachtgever of Waddenzorg.

12.2 De opdrachtgever kan de overeenkomst met Waddenzorg opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één kalendermaand. De opdrachtgever kan de overeenkomst opzeggen met onmiddellijke ingang wanneer voortzetting van de overeenkomst van hem in redelijkheid niet verlangd kan worden.

12.3 Waddenzorg kan de overeenkomst met de opdrachtgever opzeggen in bijzondere omstandigheden. Daarvan is onder meer sprake:

 1. indien blijkt dat de opdrachtgever vóór het aangaan van de overeenkomst aan Waddenzorg onjuiste of onvolledige gegevens heeft verstrekt, terwijl aannemelijk is, dat Waddenzorg deze overeenkomst niet zou hebben aangegaan, als hij met de juiste en volledige gegevens bekend zou zijn geweest.
  1. indien de vertrouwensband tussen opdrachtgever dan wel zijn vertegenwoordiger en Waddenzorg is vervallen als gevolg van structurele en ernstige meningsverschillen omtrent de uitvoering van de overeenkomst.
  2. indien de opdrachtgever zich -ook na opschorting van de overeenkomst- onbehoorlijk of onheus blijft gedragen jegens Waddenzorg. indien de opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen jegens Waddenzorg niet nakomt.
  3. indien Waddenzorg de betreffende zorg- of dienstverlening in de woonplaats of regio van de opdrachtgever staakt.